Формуємо предметні та ключові компетентності – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Запам’ятайте!

– Однією зі специфічних ознак зарубіжної літератури є те, що це література перекладна.

– Художній переклад – різновид літературної творчості, унаслідок якої твір, що існує в одній мові, “виникає” в іншій, не втрачаючи своїх змістових і художніх особливостей.

– Давньогрецька література спрямовувала шляхи розвитку культури світової.

– Кожен народ має свої пісні та легенди, із яких зростає національна література.

– Гомер своєю творчістю завершує вікові традиції народних співців і відкриває перший етап грецької літератури.

– Образ Гамлета є вічним образом благородного й самотнього борця зі злом.

– Поема “Божественна комедія” є справжньою енциклопедією італійського життя на межі нового часу.

Знайте про…

– Значення художньої літератури для розвитку суспільства та особистості.

– Сутність діалогу автора й читача, діалогу культур у процесі читання художньої літератури.

– Особливості художнього перекладу.

– Видатних представників літератури античної доби.

– Особливості культури та видатних представників італійського Відродження.

– Значення творчості Гомера, Данте, Шекспіра для поступу української літератури та світового літературного процесу.

– Імена відомих українських перекладачів творів античності, Відродження.

– Філософсько-етичні проблеми, порушені в трагедії В. Шекспіра “Гамлет”.

Умійте!

– Тлумачити поняття автор, читач, діалог культур.

– Швидко й ефективно шукати інформацію, використовуючи різні джерела. Застосовувати цифрові технології для пошуку необхідної інформації.

– Використовувати електронні сайти українських бібліотек у процесі навчання й читання художньої літератури.

– Створювати електронну продукцію (презентації, буктрейлери тощо) для популяризації улюблених книжок.

– Стисло характеризувати літературу античності.

– Аналізувати ідейно-тематичну сутність, сюжет, особливості композиції, проблематику поем “Одіссея”, “Божественна комедія” (за прочитаними уривками), трагедії “Гамлет”.

– Визначати провідні мотиви трагедії “Гамлет”, роль монологу “Чи бути, чи не бути” в розкритті образу головного героя.

– Сприймати прочитані твори у контексті відповідної доби і сучасної культурної ситуації.

– Інтерпретувати твори в аспекті національної культури та загальнолюдських цінностей.

Усвідомте важливість!

– Загальнолюдських цінностей, які сповідуються в поемі Гомера “Одіссея”.

– Ролі італійського Відродження в розвитку української та світової культури.

– Духовних цінностей, що втілені у творах літератури й мистецтва.

– Ідей гуманізму у творі доби Відродження.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.50 out of 5)

Формуємо предметні та ключові компетентності – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ