Форма, Формація, Форс-мажор

Форма (лат. Forma вид, зовнішність) правління. Принцип структури вищих органів державної влади, порядок їх утворення і розподілу компетенції між ними. Див. Абсолютна монархія, Конституційна монархія, Монархія, Парламентська республіка, Президентська республіка, Республіка.

Формація (лат. Formätio освіту, формування). У марксистському суспільствознавстві (див. Марксизм) – стадія в історичному розвитку суспільства, єдність базису і надбудови. Прийнято виділяти п’ять формацій: первіснообщинний, рабовласницьку, феодальну, капіталістичну, комуністичну.

Форс-мажор (франц. Force majeure непереборна сипа). Обставина, яке неможливо передбачати або усунути.

Фракція (лат. Fräetio розламування). У парламенті – організована група членів якої-небудь партії або блоку партій.

Функція (лат. Funetio виконання). Обов’язок, коло діяльності, призначення, роль.

Фугурологія (лат. Futûrum майбутнє + грец. Logos вчення). Область наукових знань, що вивчає перспективи соціального розвитку, складова прогнози майбутнього. Такі прогнози вчені поділяють на дві великі групи: песимістичні (людство не справився з екологічними та іншими глобальними проблемами) і оптимістичні (при всіх складнощах ці проблеми можуть бути вирішені за рахунок технологічного та науково-технічного прогресу).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Форма, Формація, Форс-мажор