Фізична географія: історія, розділи, дисципліни, об’єкт

Фізична географія об’єднує в собі кілька сфер і дисциплін, націлених на вивчення географічної оболонки Землі: територій і природи, всіх компонентів і структур. Наука вивчає особливості будови, розвитку, функціонування цієї оболонки.

А головна її мета – зрозуміти, наскільки ефективно суспільство видобуває і використовує природні ресурси, освоює займану територію. Також фізична географія охоплює прогнозування стану ресурсів, що входять в географічну оболонку Землі.

Історія становлення науки

Повністю розділити класичну і фізичну географію можна, так як остання тісно пов’язана з першою і входить в її структуру. Людство з давніх часів вивчає навколишній простір, розширюючи свої знання і навички. Мандрівники і експедитори завжди вносили суттєвий внесок в науку, відкриваючи перед людьми спочатку нові континенти, потім загублені острова, а в даний час – ресурси Землі, до яких раніше не можна було дістатися.

Виділення фізичної географії з науки відбулося в кінці 19 століття, під час бурхливого розвитку більшості інших наукових областей. Це – найпізніший етап становлення географії, але один з найбагатших і насичених. За 120 років технології дозволили людині точніше, ширше і якісніше досліджувати оточуючий світ. І в рамках фізичної географії всі ці сучасні методи активно використовуються.

Що вивчає фізична географія?

Одна з найважливіших завдань сучасної географії – це переосмислення раціональних способів видобутку і використання, освоєння природних ресурсів і умов людиною. Екстремально швидкий технічний прогрес викликав вже помітне зараз виснаження багатьох природних джерел. І мова йде не тільки про воду і корисних мінералах, а й в першу чергу про навколишнє середовище.

До об’єктів фізичної географії відносять:

    Клімат земної кулі; Особливості внутрішніх вод; Ландшафти і рельєф, геологічна будова; Тваринний і рослинний світ; Природні зони, включаючи грунту; Екосистеми як унікальні сформовані умови в окремих територіальних точках.

Таким чином, фізична географія – це наука, що вивчає сукупність елементів літосфери Землі (твердої оболонки планети, що складається з земної кори і верхньої частини мантії).

Напрямок досліджень фізичної географії

До основних напрямів, вивченням яких займається наука, відносять:

    Способи організації та проведення досліджень твердої оболонки Землі та її компонентів; Особливості розвитку і формування земної кори, а також природних комплексів; Проблеми геохімії і геофізики ландшафтів; Особливості поділу і класифікації ландшафтів.

Фізична географія – це наука, в якій в рівній мірі важливі теоретичні знання і практичні дослідження.

Методи фізичної географії

У процесі теоретичних і прикладних досліджень вчені використовують загальні та спеціалізовані методи. До першої категорії методів збору даних відносять:

Експедиційний метод. У його рамках фахівці вивчають певну територію, природне явище. Це один з найдавніших способів отримання інформації в географії. При цьому сучасна географія вимагає не тільки візуального вивчення території, але і застосування спеціальної техніки.

Стаціонарний метод. Передбачає збір даних про процеси, які постійно змінюються в часі. Стаціонарні спостереження використовуються при вивченні гідросфери, сейсмічної активності.

Експериментальний метод. Один з наймолодших методів ФР, при якому відбувається спостереження за досліджуваним об’єктом під дією різних факторів. Завдяки цьому методу стали доступні методи моделювання фізико-географічних процесів.
Друга категорія – методи первинної обробки. Для вивчення інформація надходить в самих різних видах: зразки, цифрові характеристики, карти, схеми, знімки, текстова інформація.

Далі до отриманих даних застосовують такі методи:

    Порівняльно-описовий. З його допомогою описується дія або об’єкт, що вивчається. Як правило, доповнює статистичні або картографічні методи. Картографічний. Наочне зображення простору території. Статистичний. Включає в себе в основному числові параметри явищ і природних об’єктів (таблиці, діаграми, схеми).

Кожен з перерахованих методів доповнює інший і забезпечує отримання максимально точної і докладної інформації про об’єкти літосфери.

Розділи географічної науки

Фізичну географію прийнято розділяти на 3 частини:

    Географія материків і океанів – вивчення водних ресурсів планети, в тому числі морського дна; Загальне землезнавство – теоретичні та практичні засади формування та розвитку структурних частин оболонки планети; Ландшафтоведення – вивчення природних географічних систем різних регіонів світу.
Які науки відносяться до фізичної географії?

До фізичної географії також відносяться окремі дисципліни, що входять в загальну науку: географія грунтів, геофізика ландшафту, біогеографія, геоморфологія, гляциология, палеогеографія, Кріолітология, геохімія ландшафту.

До гідрометеорологічному розділу відносять: океанологию, гідрологію суші, кліматології, метеорологію. Істотна зв’язок фізичної географії та з такими науками, як економічна географія, картографія, геоінформатика і геоекологія.

Важливість фізичної географії для людини

Якщо 200-300 років тому основною метою фізичної географії було освоєння нових територій і вивчення особливостей природних умов цих місць, їх цінних ресурсів, то зараз перед ФГ стоять інші завдання. Розуміння того, що відбувається в навколишньому середовищі, дає шанс навчитися раціонально використовувати залишилися природні ресурси, знайти шляхи застосування безпечних методів для розробки копалин. Розуміння пристрої літосфери, яке дає ФГ, при спільній роботі фахівців із суміжних галузей допоможе знайти вирішення екологічних проблем, з якими зіткнувся сучасна людина.

Фізична географія – це велика наука, в якій перетинається безліч дисциплін. Але тільки в поєднанні з іншими знаннями, які дає екологія, геологія, економіка і навіть історія, ФГ дозволить людині знаходити відповіді на питання, які кожен день постають перед ним: як уникнути виснаження ресурсів, як зберегти баланс між індустріалізацією і природними цінностями, як дозволити людству розвиватися не на шкоду навколишньому середовищу.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5.00 out of 5)

Фізична географія: історія, розділи, дисципліни, об’єкт