Факторний аналіз валового прибутку

Поняття валового прибутку

Для складання прийняття управлінських рішень, економічного обгрунтування бізнес-планів, аналізу господарської діяльності підприємства, пошуку резервів зростання прибутку, проводять дослідження факторів, що впливають на значення основних показників економічної діяльності.

Валовий прибуток – це прибуток від реалізації продукції підприємства, його майна, а також і позареалізаційні доходи до виплати податків і відсотків.

Даний показник характеризує здатність підприємства в процесі здійснення своєї діяльності створювати дохід акціонерам. Показник валового прибутку входить до складу основних фінансових коефіцієнтів, таких як коефіцієнти покриття відсотків прибутком, рентабельності та інших.

Аналіз валового прибутку зазвичай починають з проведення дослідження її динаміки за загальною сумою і в розрізі складових її елементів горизонтальний аналіз при якому кожна позиція звітності досліджуваного періоду порівнюється з показником базового періоду. Після чого слід провести структурний (вертикальний) аналіз, який дозволяє виявити структурні зміни, що відбуваються в складі валового прибутку в досліджуваному періоді і визначити вплив окремих позицій звітності на загальний результат.

Завдання проведення факторного аналізу валового прибутку, прийоми і основні чинники

Завданням факторного аналізу валового прибутку є оцінка впливу показників на загальну зміну рівня валового прибутку звітного періоду в порівнянні з базовим.

Аналітичні моделі для проведення аналізу будуються на базі моделей, якими є розрахункові формули валового прибутку.

Факторний аналіз валового прибутку традиційно проводиться за допомогою методу елімінування (метод ланцюгових підстановок). При цьому підході в процесі аналізу ряд ознак виключається, потім залишається ключову ознаку, який є об’єктом дослідження.

Залежно від типу факторного аналізу порівняння показників може проводитися як:

    Попередній період – поточний період; Плановий період – фактичний період; Показники аналізованого підприємства – середні галузеві показники; Фактичні показники – нормативні.

Валовий прибуток підприємства формується під впливом наступних факторів:

    Виручка від реалізації (натуральне вираження); Собівартість продукції; Ціна реалізації; Зміни в структурі асортименту реалізованої продукції.
Етапи факторного аналізу валового прибутку

На першому етапі визначається вплив зміни обсягу виручки від реалізації на рівень валового прибутку підприємства. Воно визначається як різниця між обсягами валового прибутку звітного і базисного періодів. При цьому валовий прибуток в звітному періоді розраховується як базова валовий прибуток, в перерахунку на індекс зміни обсягу виручки від реалізації.

Далі слід визначити вплив зміни рівня собівартості реалізованої продукції. Дане вплив визначається як різниця між собівартістю звітного періоду в базисних і фактичних цінах.

На наступному етапі розраховується вплив на валовий прибуток зміни рівня реалізаційної ціни підприємства. Це вплив визначається як різниця між обсягом виручки від реалізації звітного періоду у фактичних цінах і в базисних цінах.

На завершальному етапі розраховується розмір вплив зміни асортиментного переліку реалізованої продукції на рівень валового прибутку підприємства. Це показник розраховується тоді, коли існують відмінності в рентабельності окремих видів реалізованої підприємством продукції, і визначається як різниця між валовим прибутком за звітний період в базисних цінах і валовим прибутком базисного періоду помноженої на коефіцієнт зміни виручки від реалізації.

Крім зазначених вище факторів, на рівень показника валового прибутку впливають і інші фактори, такі як порушення виробничої і технологічної дисциплін. Результати проведення факторного аналізу валового прибутку доцільно представити в аналітичній таблиці.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Факторний аналіз валового прибутку