Еволюція Доріана Грея – Англія – РОМАН ХІХ СТ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей перебігу літературного процесу ХІХ ст.; розуміння значення творчого доробку О. Уайльда для розвитку сучасного роману; знання особливостей розв’язання питання про сенс краси в романі “Портрет Доріана Грея”; розуміння філософсько-естетичної проблематики, значення системи образів, елементів фантастики й символіки для розкриття ідейного задуму твору; уміння оперувати термінами модернізм, символізм, імпресіонізм; уміння аналізувати композицію та зміст літературного твору; аналітичне мислення; культуру мовлення; творчі здібності; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички самостійної роботи; пізнавальну активність; комунікативну: навички роботи в парі й колективі; толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційну: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурну: прагнення зрозуміти світ довкола себе; прагнення літературної освіченості; почуття справедливості й відповідальності за свої вчинки).

Тип уроку: урок узагальнення й систематизації набутих знань, умінь та навичок.

Міжпредметні зв’язки: всесвітня історія, українська література, українська художня культура (мистецтво).

Основні терміни й поняття: естетизм, фантастика, символ, традиції, новаторство, модернізм, символізм, імпресіонізм.

Обладнання: портрет О. Уайльда, тексти роману “Портрет Доріана Грея”, ілюстрації до нього.

Справжня мораль цього твору полягає в тому, що всяке надуживання,

Так само, як і самозречення, тягне за собою покарання.

О. Уайльд

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

· Де Безіл Голворд познайомився з Доріаном?

· Ким були батьки Доріана? (Аристократка й офіцер.)

· Що, на думку Генрі, було в Доріана прекрасним?

· Ким за професією був брат Сібіл?

· Чу Доріан не міг довго перебувати за межами Лондона?

· Хто з героїв роману стверджував, що справжнє кохання важливіше за гроші?

· Що сталося з Безілом Голвордом?

· Чому Сібіл розчарувала Доріана?

· Як Алан Кемпбел допоміг Доріанові?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Робота з епіграфом

· Як ви зрозуміли епіграф до уроку?

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Постановка й розв’язання проблемного питання (запис до зошитів)

· Як ви вважаєте, чому роман названо не за ім’ям головного героя (“Доріан Грей”), а за його зображенням (“Портрет Доріана Грея”)?

2. Розповідь учителя (запис до зошитів)

(Учитель узагальнює, підбиваючи підсумки вивченого за романом О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.)

– Уведення фантастичного елемента є важливим для ідейно-художнього задуму твору. Розгляньмо докладніше фантастичне й символічне в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”.

Фантастичний предмет. Дивовижний портрет, який дає змогу Доріанові залишатися молодим і прекрасним; усі погані вчинки, злі наміри й гидкі думки відбиваються на полотні, а не на тілі героя.

Знайомство З ЦИМ предметом. Уже перший погляд на портрет справляє на героїв неоднозначне враження, уже тоді вони відчувають його незрозумілий уплив.

Гріховна мить. Маючи слабкий характер, головний герой не в змозі протистояти спокусі, що постала перед ним: “Якби портрет міг змінюватись, а я повік лишався б таким, як зараз!”.

Занепад героя. Угода із фантастичним предметом зрештою спричиняє деградацію героя. Доріан Грей не звертає уваги на аморальність і жахливість своєї поведінки, що дедалі гіршає й егоїстичнішає. Тепер він любить тільки себе. Але він переходить межу, коли знущається над Сібіл Вейн, а ще гірше стає, коли він радіє з приводу смерті Джеймса, брата Сібіл. Доріан згубно впливає на усіх, хто з ним спілкується. І зрештою стається страшне вбивство колись найкращого й найближчого наставника – Безіла Голворда. Згодом Доріан знищує портрет, тим самим перериваючи надприродне життя душі в портреті, водночас убиваючи себе, перетворюючись на потвору.

Значення фантастики В межах провідної ідеї твору. Портрет стає уособленням душі головного героя, його самого, а Доріан назавжди залишається прекрасним і незмінним. Портрет та натурник міняються місцями: портрет стає внутрішнім змістом, а Доріан – досконалою оболонкою. Портрет наштовхує на думку про те, що існує згубний уплив гедоністичних ідей, що нехтування внутрішнім на користь зовнішнього, перевага зовнішньої краси над внутрішнім світом має трагічні наслідки. Отже, фантастичний елемент відіграв основну роль у розв’язанні головного конфлікту твору – краси й моралі.

Образи-символи роману. Доріан Грей – це втілення вічної молодості; Безіл символізує служіння мистецтву; лорд Генрі є виразником ідей гедонізму; актриса Сібіл уособлює театральність життя; портрет – символ прихованого, душі (якою вона може бути насправді, якщо людина відчуває безкарність).

Висновок. Метафора портрета – провідна в романі. Це метафора душі героя, його “моральний щоденник”. Фантастичний образ портрета-сумління, портрета-душі стає певною мірою реальним, оскільки герой упізнає в зображеному себе справжнього. Отже, елемент фантастики (портрет) відіграє особливу роль у розв’язанні головного конфлікту роману – конфлікту краси й моралі.

3. Теорія літератури (запис до зошитів)

Модернізм у літературі – явище в літературі кінця XIX – початку XX ст., що характеризується відходом від класичного роману на користь пошуку нового стилю й радикальним переглядом літературних форм; є частиною загального напряму в мистецтві – модернізму (від латин. Modernus – сучасний, недавній).

Символізм – одна зі стильових течій модернізму, що виникла у Франції в 1870-х pp., а в українській літературі поширилася на початку XX ст.; провідною рисою символізму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Імпресіонізм – течія модернізму, що характеризується ушляхетненим, витонченим відтворенням особистих вражень та спостережень, мінливих, миттєвих відчуттів та переживань.

4. Творчо-аналітична робота (у групах)

· У 3 групах знайдіть у романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” ознаки: 1-ша група – модернізму, 2-га – символізму, 3-тя – імпресіонізму.

Очікувані відповіді

1-ша група. Ознаки модернізму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”

■ Суб’єктивно-мистецьку картину протиставлено реальності.

■ Кульмінацію та розв’язку об’єднано.

■ Вишуканість художньої форми, мови, формулювання думки, образу.

■ Естетичні характеристики образів.

■ Елементи умовності й фантастики задля створення ірреальних світів та образів.

■ Елітарність.

2-га група. Ознаки символізму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”

■ Фабула твору перегукується з центральною тезою символізму про невідповідність видимого сутності.

■ Портрет набув символічного значення: він став виявом сутності, зобразити яку, утілити у конкретну форму лише інтуїтивно міг справжній митець.

■ На стильовому рівні – безпосереднє вживання парадоксів.

3-тя група. Ознаки імпресіонізму в романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея”

■ Композиція спрямована не на дії, не на безпосереднє зображення життя та його пояснення, а на відмінності у сприйнятті дійсності різними персонажами.

■ Персонажам надано змогу виявити своє ставлення до подій, учасником чи свідком яких вони стали.

■ Вишуканість описів у романі (пейзажі є тлом для сприйняття героя, сам герой ніби розчинився у навколишній красі).

5. Повідомлення учнів (за випереджальним домашнім завданням)

– Перша спроба перекладу роману “Портрет Доріана Грея” належить українському письменникові так званого розстріляного Відродження Валер’янові Петровичу Підмогильному, який працював над українською версією твору, перебуваючи у засланні в Соловецькому таборі особливого призначення. Рукопис перекладу, однак, не зберігся, адже 1937 р. письменника розстріляли. Також є інформація про те, що “Книгоспілка” мала намір видати роман, але не встигла здійснити свій задум до початку репресій 1930-х рр., коли кількість видань українською значно скоротилася. Нова спроба видати роман друком відбулася аж за чверть століття.

Перебуваючи в ув’язненні, Ростислав Іванович Доценко переклав твір українською. Оприлюднити перше українське видання О. Уайльда йому вдалося 1968 р. у Києві, за що його “Ледь не завернули назад у братню табірну Мордовію”. 2007 року у статті “Оскар Вайлд на тлі українських сюжетів” Максим Віталійович Стріха назвав переклад Р. І. Доценка “Віртуозним” та “Найбільшою подією української вайлдіани” (перевидано 2004, 2004, 2006, 2009, 2012, 2014, 2015).

За часів незалежності побачили світ ще два переклади роману – Олени Ломакіної (2015) та Миколи Дмитренка (2018).

Окрім роману “Портрет Доріана Грея”, українською також перекладено такі твори О. Уайльда:

■ “Щасливий принц (повне зібрання казок та найкращих оповідань)” – переклад Ілька Вакуловича Корунця;

■ “Ідеальний чоловік. Як важливо бути серйозним” – переклад Олекси Негребецького (Леоніда Юрійовича Дмитренка);

■ “Зоряний хлопчик” – переклад Наталії Георгіївни Трохим.

6. Узагальнення вчителя

– “Портрет Доріана Грея” має численні паралелі з творами світової літератури як за сюжетом, так і за розкриттям глобальних проблем життя людини. Фантастичний сюжет, коли герой дістає за допомогою темних сил довголіття, молодість, багатство або славу, досить поширений у літературі. Появі Доріана Грея передували твори англійського романтика Чарльза Метюріна, відомі Уайльду за родинними переказами (він був дядьком матері). Його роман “Мелмот Блукач” (1820) – це історія про угоду з дияволом заради вічного життя. Німецький літератор А. Шаміссо у повісті – казці “Історія Петера Шлеміля” (1814) описав продаж героєм заради успіху власної тіні дияволу. Подібні ситуації є у творах Е. Т. А. Гофмана, Е. А. По, Р. Л. Стівенсона. Роман Ж.-К. Гюїсманса “Навпаки” (1884) згадано у творі Уайльда як книгу, за допомогою якої лорд Генрі “отруїв” Доріана. Герой твору, молодий аристократ Жан дез Ессент, улаштував собі життя “навпаки” загальноприйнятому, відгородившись від цілого світу. Його купання у витончених пахощах, кохання в екзотичних рослинах нагадують життя не лише Доріана Грея, а й Уайльда. Герої обох романів сповідують імпресіоністичний принцип “усе – у враженні”. На уламках старого світу вони створюють новий світ краси, що є вищою за мораль, а тому їм “усе дозволено”. Заради оригінального враження, свіжих відчуттів вони ладні на все, навіть на вбивство.

До цих творів можна додати повість М. В. Гоголя “Портрет”. Уайльд добре знав і високо цінував творчість М. В. Гоголя, близьку йому тяжінням до фантастики та гротеску.

У ХХ ст. уайльдівські проблеми постали ще гостріше, особливо в тих країнах, де забороняли вільну думку, переслідували власну позицію та свободу творчості. Саме думки Уайльда про мистецтво, придушене ідеологією, знаходимо у творах М. О. Булгакова (“Майстер і Маргарита”), В. В. Винниченка (“чорна пантера і білий медвідь”) та ін.

Оскар Уайльд – одна з найколоритніших постатей світової культури. На вівтар мистецтва він поклав не тільки свій талант, а й своє життя, підкоривши його естетичним теоріям. як лікар – експериментатор випробовує на собі нові ліки, так і Уайльд прожив життя під гаслом естетизму й гедонізму. Але душа – не вигадка, мистецтво – не розвага, життя – не експеримент. “Принц парадокса” своїм життям і своїми творами дав людству важливі моральні уроки. І це, мабуть, найпарадоксальніший парадокс письменника.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Складання опорного конспекту (запис до зошитів)

· Складіть опорний конспект уроку за здобутою інформацією.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Інтерактивний прийом “Мікрофон”

· Завершіть речення: “У романі О. Уайльда “Портрет Доріана Грея” мене вразило…”.

2. Інтерактивний прийом “Незавершене речення”

· Завершіть речення:

■ “Мені сьогодні вдалося…”;

■ “Найскладнішим для мене було…”.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: за підручником та опорними конспектами повторити вивчене за темою “Роман ХІХ ст.”.

Випереджальне (Групове; 4 домашні групи): повторити характеристику образів (образи розподіляє вчитель) за правилами рольової гри “Перевтілення” (образи для характеристики: Жульєн Сорель, Емма Боварі, Родіон Раскольников, Доріан Грей).


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4.00 out of 5)

Еволюція Доріана Грея – Англія – РОМАН ХІХ СТ