Джерела фінансових ресурсів

Визначення фінансових ресурсів

Фінансові ресурси – це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні того чи іншого суб’єкта. Їх складові, способи руху залежать від форми суб’єкта.

Фінансові ресурси комерційних підприємств

У роботі підприємства беруть участь як внутрішні, так і зовнішні (залучені) кошти. Основні джерела внутрішніх фінансових ресурсів підприємства:

1) Статутний капітал. Це сума коштів, яку вклали власники підприємства для забезпечення його функціонування відповідно до прописаному призначенням.

Для державних форм власності – це оціночна вартість наявних у розпорядженні підприємства коштів, що фактично належать державі. В акціонерних товариствах статутним капіталом є сумарна вартість всіх акцій.

За статутний капітал не обов’язково приймати тільки грошові кошти, це матеріальні вклади працівників або власників підприємств в будь-якій формі. Причому, здійснивши якийсь матеріальний внесок в підприємство, інвестор передає цей внесок в його власність, і при виході може претендувати тільки на компенсацію своєї частки (у відсотках) від складу майна на поточний момент, але не на повернення вкладених матеріальних ресурсів.

Початковий статутний капітал (оголошений під час реєстрації підприємства) може змінюватися відповідно до законодавства та відповідно до установчих документів.

2) Прибуток. Це кінцевий результат, на який спрямована робота комерційного підприємства. Її розмір і способи розподілу істотно впливають на рух фінансових ресурсів суб’єкта. Вона є основним джерелом, який формує резервний капітал (фонди підприємства), по суті є страховим на випадок виникнення непередбачених економічних ситуацій.

3) Амортизаційні відрахування. Формують фонд накопичення на підприємстві. Вони включені в собівартість продукції, що випускається і повертаються після її реалізації в фонд накопичення, який є грошовим виразом зносу і старіння основних матеріальних активів підприємства.

4) Фонди цільового призначення. Це безоплатні, можливо державні, надходження або асигнування, спрямовані на конкретну, суворо обумовлену, діяльність певних суб’єктів.

5) Додатковий капітал. Використовується як неподільний фонд окремо від статутного капіталу. Найчастіше має цільовий характер.

Джерела зовнішніх ресурсів підприємства умовно можна розділити на дві категорії:

– Засоби, які мобілізуються на фінансовому ринку. Це надходження від продажу власних цінних паперів, позикові кошти і великі інвестиції, банківські кредити, облігаційні позики і т. д. Всі ці джерела в кінцевому підсумку підлягають поверненню, не будучи власністю суб’єкта.

– Кошти, що надходять після перерозподілу. Це страхові відшкодування за позовами, дивіденди по цінних паперах, надходження від різних спілок, галузевих асоціацій.

Фінансові ресурси некомерційних установ

Некомерційні організації не мають на меті отримання прибутку як такого, кошти потрібні, щоб покрити витрати, пов’язані з основною цільовою діяльністю. Тому джерела фінансових ресурсів тут зовсім інші. Це можуть бути кошти, надані населенням на добровільних засадах, бюджетні кошти, надходження від комерційних структур і т. д.

Приблизно таким же чином формуються і джерела фінансових ресурсів громадських організацій.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Джерела фінансових ресурсів