Демографічна будова суспільства

В якості базової складової демографічної структури суспільства виступає народонаселення – безперервно відтворююча себе сукупність людей. У цьому сенсі говорять про народонаселення Землі, окремої країни, регіону.
Народонаселення разом з географічним середовищем є найпершою умовою життя і розвитку суспільства, передумовою і суб’єктом історичного процесу.
Прискорені чи уповільнені темпи суспільного розвитку, прогрес чи регрес суспільства значною мірою залежать від таких демографічних показників, як загальна чисельність населення, його щільність і темпи зростання, половозрастная структура, стан психофізичного здоров’я, міграційна рухливість.
Взаємозв’язок народонаселення та економіки. Народонаселення це не просто люди, що утворюють соціальний простір суспільства, головне в цьому явищі – взаємозв’язок соціуму і всіх сфер суспільного життя, насамперед, в економіці. Існує два типи взаємодії демографічних та економічних процесів: перший – “економіка – населення”, другий – “населення – економіка”. При цій типології реально простежується діалектична залежність економіки від рівня народонаселення, а народонаселення від темпів і якісного стану економіки.
Перше: економіка – населення.
Тут все досить ясно. Наприклад, мало кого утруднить відповідь на питання, що стосується критеріїв народжуваності і смертності в країні. Зрозуміло, що рівень народжуваності та смертності багато в чому залежить від ступеня матеріального добробуту людей, їх професійної придатності та зайнятості, наявності власного житла, можливості мати і утримувати сім’ю, якісно харчуватися, вести здоровий спосіб життя, всебічно розвиватися.
Друге: населення – економіка.
Тут на прискорення або уповільнення темпів економічного розвитку робить істотний вплив загальна чисельність населення. Так, оптимальна кількість населення для добре інтегрованого економічного простору сьогодні визначається величиною в 300 млн чоловік. При значно перевищує цей демографічний критерій показнику істотно зростають витрати на виготовлення і транспортування продукції, істотно змінюється внутрішня інфраструктура, вводяться правові обмеження на дітонародження. При меншій кількості народонаселення стає економічно невигідною міждержавна спеціалізація. Ось чому цілком зрозуміло прагнення європейських країн до об’єднання, ось чому після розпаду СРСР відбулося різке зниження всіх значимих показників у що з’явилися на його просторі 15 самостійних держав.
Вплив на економіку робить щільність народонаселення (кількість осіб на один квадратний кілометр території).
У регіонах з рідкісним населенням утруднене поділ праці, тому часто домінуючою залишається тенденція до збереження натурального господарства, економічно невигідним є розвиток широкої інфраструктури.
Найбільш активно впливає на економіку такий демографічний фактор як темп зростання народонаселення. Це складний процес, обумовлений не тільки природним приростом населення, але і його статево-віковою структурою, темпами і напрямком міграції. При вкрай низьких темпах зростання народонаселення знижується національний дохід, при дуже високих темпах зростання велика частина сукупного продукту йде на підтримку життя знову народжених. Небезпечна тенденція депопуляції, коли смертність перевищує народжуваність – нависає загроза зникнення нації (в даний час відзначається в Росії, Франції, Німеччині і низці інших країн Європи). Перекіс у статево-віковою структурою призводить до зниження народонаселення, по старіння населення і позначається на темпах економічного розвитку. Міграційна рухливість населення в цілому може бути позитивною для країни, але повинна коректуватися розподілом в соціальному просторі для вирівнювання професійно-виробничого балансу регіонів (міграція молоді з сільських районів приводить їх в запустіння).
Чинником економічного розвитку можна вважати і стан психофізичного здоров’я населення. Погіршення психофізичного здоров’я населення веде до зниження продуктивності праці, вимагає додаткових коштів на медичне обслуговування та утримання людей, які отримали інвалідність. Але найнебезпечніше – це деградація генофонду нації, що поряд з депопуляцією поступово призводить до її зникнення. Крім того, такі соціальні пороки як надмірне вживання спиртних напоїв, куріння, наркоманія поступово ведуть націю (народність) до вимирання.
Моральний аспект народонаселення. Моральні засади дуже залежні від демографічного чинника. Зокрема, наслідками Великої Вітчизняної війни в Росії стало руйнування сімейної структури суспільства, нівелювання моральних цінностей у дітей. З’явилася вседозволеність, аморальність. Тому “діти війни” – це особливе покоління людей морально спустошених, мало освічених, безпритульних і жебраків як у прямому, так і в переносному сенсах. Щось подібне, тільки на більш високому соціальному витку, ми спостерігаємо зараз у нашому суспільстві як наслідки гуманітарних катастроф на Кавказі, результатів псевдодемократії, коли більше 1 млн дітей були безпритульними. Моральна спустошеність безпосередньо залежить від фактора нестабільності в суспільстві, напливу розбещуючої інформації, зниженого громадського та правового контролю. У таких умовах дітонародження не є стимулом зміцнення сім’ї, суспільства і держави та тенденція зменшення народонаселення стає закономірністю.
Мальтузіанская концепція народонаселення. Необхідно відзначити, що природа дуже “чутлива” до тих чи інших проявів екстремальності. Перед великими війнами в історії людства відзначалася тенденція процентного збільшення народжуваності хлопчиків і тут позначався якийсь об’єктивний природний фактор, “піклується” про збереження балансу між чоловічим і жіночим населенням. Проте, в цілому статева відмінність новонароджених пояснюється природними факторами і штучна регуляція тут практично неможлива. Правда, в даний час за бажанням батьків можна заздалегідь дізнатися стать майбутньої дитини, застосовуючи ультразвукову діагностику на певних стадіях вагітності матері. Але саме дітонародження в основі своїй – це генетичний процес.
Існує ряд концепцій з приводу народонаселення. Одна з них носить назву “мальтузіанской” і ми говорили про неї раніше в курсі лекцій. Тут тільки відзначимо, що її засновником з’явився англійський економіст і священик Томас Мальтус, який в 1798 р виступив зі спробою обгрунтувати “вічний закон народонаселення”. Суть його, на думку Т. Мальтуса, в тому, що живим істотам і людині, в тому числі, властиво постійне прагнення розмножуватися швидше, ніж це дозволяє перебуває в їх розпорядженні кількість продуктів харчування. Він навіть намагався надати своїй теорії математичний вираз, уклавши, що чисельність населення з покоління в покоління росте в геометричній прогресії, а кількість засобів існування тільки в арифметичній прогресії, що призводить до подвійного збільшення народонаселення раз в 25 років при істотному дефіциті продуктів харчування.
За своєю методологією концепція народонаселення Мальтуса представляє вульгарну соціологію, що не визнає специфіки соціуму в порівнянні з іншими формами життя в біопространстве планети. У живій природі дійсно виявляються і геометрична, і арифметична прогресії, відмічені Мальтусом. Але для суспільства такої закономірності не існує. Навпаки, високорозвинені країни експортують частину продовольчої продукції в інші регіони світу (США продають куряче м’ясо в країни СНД, Великобританія експортує тварина м’ясо в багато держави Європи, Росія пропонує на міжнародний ринок надлишки зерна).
Однак ідеї мальтузіанства досить живучі і проявляються в сучасному світі в неомальтузіанство. Відповідно до поглядів сучасних послідовників Мальтуса ними виправдовується ядерна війна, як джерело зменшення “зайвого” населення; підтримуються ідеї масової стерилізації населення слаборозвинених країн.
З вищесказаного можна зробити висновок про те, що проблема народонаселення Біосоціальний по суті. Біотична форма руху матерії є нижньою сходинкою по відношенню до соціальної формі матерії і не знімає в себе її характеристики, не може зводитися до неї. Розвиток соціуму НЕ аналогічно розвитку біотичної матерії. Тому подальші наукові розробки в аспекті народонаселення, відкриття закономірностей функціонування соціуму завдання не тільки демографічна, а й філософська, соціологічна, історична, психологічна, педагогічна, валеологічна і т. П.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Демографічна будова суспільства