Данте Аліг’єрі – останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Є постаті, які неможливо оминути, вивчаючи світову літературу. З-поміж них – і Данте Аліг’єрі, про якого зазвичай говорять лише гіперболами – величний, неповторний, осяйний, геній. Його головний твір – “Комедію” – Дж. Боккаччо через три століття назвав божественною, а самого Данте – дарованим Божою милістю.

Хто скаже про нього: старий він як світ?

Він – Данте. Йому тільки тисяча літ.

Л. В. Костенко

Данте є найвищим виразом, поетичним вінцем та уславленням того, що називаємо середніми віками… Як людина геніальна, він усім своїм єством належить до новіших часів, хоча думками й поглядами залишається в минувшині.

І. Я. Оранко

1. Які думки висловили видатні українці про давнього і сучасного Данте?

2. Як оцінили його значення?

Поема “Божественна комедія” як філософсько-художній синтез середньовічної культури й утілення ідей раннього Відродження

У “Божественній комедії”, яку справедливо називають синтезом середньовічної культури й культури Ренесансу, з усією повнотою відбився складний і суперечливий світогляд Данте.

Поет тут постає як всебічно освічена людина: політик, богослов, мораліст, філософ, історик, фізіолог, психолог та астроном.

Хоча образи, подані в “Божественній комедії”, міцно пов’язані із середньовічним світоглядом, про ренесансний характер творчості автора свідчать яскравість мови та індивідуальність головного героя.

У поемі Данте використовує звичний для Середньовіччя прийом подорожі – Пеклом, Чистилищем і Раєм у супроводі давно померлого римського поета Вергілія.

Однак, незважаючи на далекий від повсякденності сюжет, твір сповнений картин життя сучасної авторові Італії й насичений символічними образами та метафорами.

Данте Алігєрі   останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Е. Пацці. Пам’ятник Данте Аліг’єрі на площі Синьйорії у Флоренції. 1865

Данте тут спирається не тільки на релігійну літературу, а й на досвід Гомера, який відправив Одіссея в царство мертвих, і на найбільш авторитетний для нього приклад Вергілія, у якого Еней також сходить у Тартар, щоб зустрітися зі своїм батьком.

Поєднання в поемі суто середньовічної картини світу з її усталеним уявленням про потойбічне життя та спокутуванням земних гріхів із надзвичайно відвертим, пристрасним та емоційно забарвленим ставленням поета до змальованих ним образів і подій підносить її на рівень геніального новаторського твору. “Божественна комедія” подає грандіозний синтез середньовічної культури та потужного вияву нової культури, нового типу мислення, що провіщає гуманістичну епоху Ренесансу.

У цьому творі, що став підсумком усього Дантового життя, подано широку картину тогочасних уявлень про світ, що переплітаються з пропагуванням автором важливих для нього ідей. Задум поеми, її композиція обумовлені системою тогочасних знань, містично-богословськими теоріями, характерними для духовного життя поета, і середньовічною поетикою.

Данте Алігєрі   останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Обкладинка першого видання “Божественної комедії”

Написана “Комедія” доволі складною строфічною формою – терцинами.

Терцина (від латин. terza rima – третя рима) – це трирядкова строфа п’ятистопного ямба, у якій середній рядок римується з крайніми – першим і третім – у наступній строфі. Терцину вперше використав Данте; вона мала наслідувачів майже в усіх європейських літературах.

Особливості композиції поеми. Концепція світу й людини. Алегоричний зміст образів та епізодів. Жанрова своєрідність твору

Назва твору

Комедія – у середні віки так називали твір зі страшним початком та щасливим кінцем. Данте найменував поему комедією. Пізніше Дж. Боккаччо, вражений силою таланту автора й величчю його твору, приєднав до цієї назви означення божественна. Під таким заголовком поема була опублікована 1555 р. у Венеції, а згодом увійшла до скарбниці світової літератури

Час створення

“Божественну комедію” було написано в 1307-1321 рр. Це був час, який в історії культури дістав назву Передвідродження. Віра в необмежені можливості людської природи, у неповторність людської індивідуальності зароджується саме тоді. Цей процес і відтворює поема Данте, що є водночас синтезом середньовічної культури і прологом до культури Відродження.

У поемі Данте відобразив видіння, що з’явилось йому великодньої ночі 8 квітня 1300 р. Поет описав драму власного життя, історію суспільства, потойбічні світи. Він прагнув спрямувати читача на шлях морального самовдосконалення

Тема

Данте зосереджує свою увагу на стані людської душі після смерті тіла. В алегоричній формі описує Пекло, Чистилище та Рай, куди потрапляє людина відповідно до своїх учинків за життя. Однак поет долає середньовічне уявлення про незмінність і приреченість людської натури. У центрі твору – особистість, яка прагне духовно вдосконалити себе та світ, здатна осягнути проблеми всього людства, знайти вихід до Нового Життя

Жанр

Данте назвав свою поему комедією за усталеними середньовічними канонами: так називали тоді твори, які починалися сумно (Пекло), а закінчувалися щасливо (Рай). Епітетом божественна поему наділив перший біограф Данте, автор знаменитого “Декамерона” Дж. Боккаччо

Композиція

Поема побудована з урахуванням так званої магії чисел, згідно з якою священними є числа 3, 9 і 10. Головні одиниці виміру в поемі – трійка й дев’ятка, числа Святої Трійці та число Беатріче (трійка, помножена на себе). Світ Данте є цілісним і гармонійним, у ньому поєднуються математична точність мислення та фантазія поета. У “Божественній комедії” три частини (кантики), три центральні постаті (Данте, Вергілій і Беатріче), у кожній кантиці – по 33 пісні, а оскільки є ще перша пісня – пролог, то загальна сума пісень дорівнює 100

Форма розвитку сюжету

Подорож загробним світом. Цей прийом неодноразово використовували видатні попередники Данте – Гомер, Овідій, Стацій, Вергілій. Однак у Данте “подорож душі після життя” сповнена не містичних, а цілком реальних проблем, що набувають філософського значення

Ідея

Про задум твору Данте писав в одному з листів: “Урятувати людей від ганебного стану і привести їх до щастя”. Письменник прагнув духовного спасіння Людини й усього світу. Він проголошував високі ідеали Добра, Любові, Милосердя, Розуму, які можуть змінити життя суспільства

Роль Данте Аліг’єрі в історії європейської культури

Дайте став фундатором італійської літературної мови, “божественним аром” своєму часу: він розбудив від середньовічного сну свою епоху і своєю творчістю відкрив нову добу – добу Відродження. Англійський літературознавець Д. Берт у книзі “100 кращих літераторів” (1998) поставив ім’я Данте на друге місце після Шекспіра, зазначивши, що він залишається вічним еталоном для західної цивілізації, а його “Божественна комедія” є не лише одним із найбільш шанованих і впливових літературних творів в історії, а й, напевно, найвеличнішою з усіх поем. Завдяки Дайте, як пише Д. Берт, література Гомера відродилася в італійській мові, яку Дайте узаконив у поетичній спадщині та передав її Шекспірові й Відродженню. Жоден із авторів Середньовіччя не здобув свого часу такого визнання, як Дайте. Саме він став пророком і совістю своєї епохи.

Поема “Божественна комедія” глибоко національна, а Дайте виступає як патріот Італії. Проте її значення ще в Середньовіччі здолало межі національного, адже в ній відображено моральні здобутки свого часу й підготовлено грунт для формування ренесансного світогляду.

Данте Алігєрі   останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження   ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ

Обкладинка українського видання “Божественної комедії” Дайте у перекладі М. В. Стріхи

Робота з текстом

Аналіз 1-ї пісні поеми

1. Як ви розумієте перші рядки твору?

2. Як ви розумієте слова: “Лишайте сподівання всі, хто входить”?

3. Яке враження справила на вас І частина “Божественної комедії”?

4. Про що йдеться в першій пісні?

5. Які звірі трапилися на шляху Дайте? Що, на вашу думку, вони уособлюють?

6. Хто такий Вергілій? Як автор характеризує його у першій пісні? Знайдіть відповідні цитати.

7. Які твори Вергілія і героїв із них згадано в “Божественній комедії”?

8. Чому саме Вергілій супроводжує поета в потойбічному світі?

9. Який шлях указує Вергілій героєві поеми? До чого він закликає Дайте?

Аналіз 5-ї пісні поеми

1. Яких античних героїв ми зустрічаємо у цій частині?

2. Розкажіть історію кохання Паоло та Франчески.

3. Якої думки ви про цих коханців? Як автор ставиться до грішного кохання: засуджує чи співчуває?

4. Чим відрізняються від натовпу грішників Паоло та Франческа?

5. Назвіть тих героїв, душі яких перебувають у Пеклі.

6. Чому серед грішників поет побачив тінь античного героя Ахілла?

Аналіз 33-ї пісні

1. Назвіть персонажів 33-ї пісні.

2. Розкажіть трагедію графа Уголіно. Як до неї ставиться Данте?

3. Що найбільше вражає Данте в цій історії?

4. Як на долі роду Уголіно позначилися міжусобиці та політичне протистояння в тогочасній Італії?

5. Хто спокутує свій гріх у найжорстокішому (дев’ятому) колі Пекла?

6. Які ви знаєте біблійні оповідання про зрадників?

7. Які людські гріхи автор вважає найстрашнішими?

Узагальнення

1. Зважаючи на те, що Данте дав чотири тлумачення своєї поеми, спробуйте розкрити зміст 1-ї пісні – вступу.

2. Поміркуйте, яке символічне значення має образ Вергілія у творі.

3. Чи згодні ви з думкою про те, що “Божественна комедія” – енциклопедія середньовічного світогляду? Аргументуйте свою позицію.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Данте Аліг’єрі – останній поет Середньовіччя, перший поет Відродження – ЗОЛОТІ СТОРІНКИ ДАЛЕКИХ ЕПОХ