Цивільне право як галузь права і навчальна дисципліна

Розглянемо цивільне право як галузь права і навчальну дисципліну.

Поняття цивільного права має багато трактувань. Перш за все, їм визначають відповідну галузь права, тобто систему певних правових норм (право в об’єктивному сенсі). До них відносять ті норми, які регламентують відносини майново самостійних і юридично рівних приватних осіб. В даному сенсі громадянське право розглядають як найважливішу складову частину правової системи країни.

Слід розмежовувати цивільне право як систему правових норм і цивільне законодавство. Їх нерідко змішують або ототожнюють. Цивільне законодавство включає систему законів та інших нормативних актів, які містять норми цивільного права.

Безліч нормативних актів одночасно включають норми різних галузей права, тобто мають комплексним характером. Це пояснюється тим, що приймають їх органи керуються сутністю відповідних правил, а не їх юридичною природою.

З цієї причини норми даної галузі можуть включатися не тільки в нормативні акти з переважаючою цивільно-правовою спрямованістю. Але і в цивільних законах можна знайти не тільки цивільно-правові норми, а також і норми громадського порядку.

Тому неправильно вважати окремою галуззю права величезну масу різнорідних юридичних правил, які містяться в різних комплексних нормативних актах. Вони призначені для регламентування господарської діяльності. Слід говорити про господарському (або про підприємницький) законодавстві, але не про господарському (або підприємницькому) праві.

Термін “громадянське право” застосовують також до навчальної дисципліни – курсу цивільного права. Навчальна дисципліна являє собою систематизовані знання про даної галузі не тільки як про догмі права, але і як про цивілістичній науці, її основні категорії і моделях.

Навчальна дисципліна по цивілістиці включає систематизовані і узагальнені відомості про цивільно-правові явища, категоріях, поняттях, а його розгляд дозволяє зрозуміти зміст і сенс цивільно-правового регулювання, юридично грамотно оцінювати достоїнства і недоліки чинного цивільно-правового законодавства.

Цивільне право як цивілістична наука сама стає важливим предметом вивчення в рамках курсу цивільного права. Навчальна дисципліна по цивілістиці не обмежується змістом норм чинного цивільного закону. Основу навчальної дисципліни формують категорії і положення цивілістичної науки, які в певній мірі втілюються в цивільно-правових положеннях.

З цієї причини вивчення громадянського права передбачає оволодіння науковими цивілістичні знаннями, а значить, з’ясування поняття та основ цивілістичної науки.

Таким чином, громадянське право можна розуміти як:

– галузь права;

– галузь законодавства;

– правову науку;

– навчальну дисципліну.

Всі зазначені категорії тісно взаємопов’язані, але не збігаються повністю. Вони володіють різними предметами і методами, а також незбіжними структурами.

Цивільне право як галузь об’єктивного права – це сукупність правових норм. Воно як предмет має певну групу суспільних відносин, на які впливає методом юридичної рівності і самостійності учасників.

Цивільне законодавство як форма упорядкування та втілення цивільно-правових норм формує з них загальну систему законодавства з метою забезпечення однакового і комплексного правового регулювання.

Цивілістична наука як частина наукового знання як об’єкт має цивільно-правові явища в усьому їх різноманітті і в історичному розвитку. Вона націлена на отримання нової інформації про ці явища способами, які характерні наукового пізнання суспільних явищ.

В рамках навчальної дисципліни з цивільного права на основі засвоєння положень цивілістичної науки розглядаються суть і практика застосування чинного цивільного законодавства і правопорядку.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.50 out of 5)

Цивільне право як галузь права і навчальна дисципліна