Цикл Кребса

Цикл Кребса, інакше званий циклом лимонної кислоти, найважливіший метаболічний цикл у аеробних організмів.

Цикл Кребса – це цикл послідовного окисного перетворення ди – і трикарбонових кислот, що забезпечує повне окислення продуктів метаболізму в клітинах жирів, білків і вуглеводів до СО2 і Н2О.

При обміні всіх основних речовин в клітині утворюється активізована оцтова кислота або активний проміжний субстрат – ацетілоцтова кислота:

Щавелевооцтова кислота ацетил КоА -> перетворюється в лимонну кислоту.

У 1920 році Т. Тунбергом було відзначено, що багато органічних кислот окислюються в організмі з великою швидкістю.

У 1935 році Сент-Дьордьом було встановлено, що деякі ди – і трикарбонові кислоти прискорюють окислення глюкози в тканинах.

Г. Кребс досліджував процес окислення пірувату і встановив, що цитрат прискорює процес окислення глюкози. У 1937 році Г. Кребс і В. Джонс визначили, що процес окислення глюкози носить циклічний характер, і описали цей цикл, за що в 1953 році Г. Кребс був удостоєний Нобелівської премії.

Цикл трикарбонових кислот складається з 8 послідовних реакцій.

Перша з них – це утворення через конденсацію щавелево-оцтової кислоти і ацетил КоА лимонної кислоти. Реакцію каталізує цитрат-синтазу за рахунок макроергічної енергії (СН3-С ~ КоА).

Ацетил КоА утворюється в організмі різними шляхами:

  З ліпідів; При 3-окислюванні жирних кислот; При декарбоксилюванні пірувату; З білків.

Амінокислоти фенілаланін, лізин, тирозин, лейцин і ізолейцин відразу можуть перетворюватися в ацетил КоА, а аланін, цистеїн, серіїн і гліцин попередньо утворюють піруват.

Цикл порушується, насамперед, через відсутність первинного продукту – оксалоацетату.

У цьому випадку в печінці накопичуються ацетильні групи, які не здатні окислюватися, і починають активно перетворюватися на кетонові тіла. До кетонових тіл відносяться:

  Оксимасляна; Ацетооцтова кислота; Ацетон.

Синтез кетонових тіл відбувається за одним з таких шляхів:

  Конденсацією, під дією тіолази з двох молекул ацетил КоА або декарбоксирилирування піровиноградної кислоти. У результаті синтезу ацетооцтової кислоти з ацетил Ко А. У результаті утворення ацетооцтової кислоти при окислюванні кетогенних амінокислот: лейцину, тирозину, фенілаланіну, ізолейцину.

Найбільш частим шляхом є перший. Їх надмірна кількість веде до утворення метаболічного ацидозу. Це найчастіше відбувається при низькій здатності вступати в реакцію конденсації ацетил КоА з оксалоацетатом. Нестача оксалоацетата може формуватися, коли в печінці метаболізується велика кількість етилового спирту, а також при голодуванні і при цукровому діабеті.

Друга реакція – це перетворення лимонної кислоти в ізолимонну (через цисаконітову).

Рівновага їх в організмі наступна:

  Лимонна кислота – 90%; Ізолимонна – 6%.

Окислення ізолимонної кислоти з одночасним декарбоксилюванням призводить до утворення α-кетоглютарової кислоти. Каталізується ця реакція ізоцем-ратдегідрогеназою.

Роль її дуже велика, так як вона лімітує швидкість всього циклу трикарбонових кислот.

У мітохондріях локалізується фермент, залежний від NAD-коферменту.

  Активаторами цього ферменту є АТФ і цитрат. Інгібітором – НАД-Н.

Залежна від НАДФ ізоцитратдегідрогеназа присутня в незначній кількості. Цей процес складний на першому етапі – діє α-кетоглюта-ратдегндрогеназа у присутності ТПФ (тіаміну); а-кетоглюторат де-карбоксилюється, і четфехвуглецевий залишок приєднується до ТПФ, де бере участь і α-кетоглютаратдегідрогеназа.

Далі транссукцинілаза, яка використовує як кофермент ліпоєву кислоту, окисляє четфехвуглецевий залишок до сукцинілу і переносить його на ліпоєву кислоту, з одночасним її відновленням:

4-вуглецевий залишок + ліпоєва кислота (окислена форма) + сукциніліпоат.

На третій стадії цієї реакції, під дією транс-сукцинілази, сукцинільний залишок переноситься на КоА з утворенням сукциниіл-КоА. Потім відновлюється форма аналога ліпоєвої кислоти, окислюється під дією флавіного ферменту – липа-міддегідрогенази.

Процес призводить до утворення субстрату три-карбонових кислот – ацетил КоА, який є потужним інгібітором всієї реакції.

Таким чином, окислення оксікетоглютарової кислоти складний багатоступінчастий процес, який протікає за участю кофактора ТПФ (тіаміну) і з використанням, в проміжній стадії, ліпоєвої кислоти, з одночасним її відновленням.

Кінцевий продукт окислення а-кетоглютарової кислоти – ацетил КоА – є потужним інгібітором всієї цієї реакції окислення α-кетоглютарової кислоти.

Глютаматдегідрогеназа відіграє важливу роль в проміжному лабіринті, так як аміногрупи більшості амінокислот переносяться на другий кетоглютарат, з утворенням глутамату, який глутаматдегідрогеназа знову перетворює на сечовину і виводиться з організму. При зворотному ході реакції з амонію і кетоглютарату може утворитися глутамінова кислота.

Таким чином, ГОГ регулює внутрішньоклітинну концентрацію амонію.

Цей фермент є сполучною ланкою між метаболізмом амінокислот і повною лимонною кислотою. Фермент слабо пов’язаний з мітохондріальними мембранами. Для нормального функціонування циклу Кребса необхідне надходження всередину матриксу мітохондрій пірувату або іншого потенційного джерела ацетил КоА.

Ацилпереносячі білки шляхом активного транспорту наповнюють субстратом мітохондрії, що визначає швидкість циклу Кребса. Цикл Кребса лімітується активністю:

  Піруватдегідрогенази; Глутаматдегідрогенази; Ізоцитратдегідрогенази.

Особливу роль відіграє регуляція комплексу окислювального декарбоксилювання пірофосфату – незворотної реакції, яка поставляє субстрат циклу Кребса – ацетил КоА.

Ця реакція швидко інгібується власними продуктами NAD-H і ацетил КоА. Мітохондрії не проникні для НАД-Н. Тим часом інтенсивне утворення НАД-Н відбувається поза мітохондрій – в цитоплазмі.

Окислення НАД-Н мітохондріями забезпечується енергією фосфорилювання.

Досягнення перенесення НАД-Н мітохондріями відбувається за такою схемою: а-гліцерофосфатдегідрогеназа відновлюється діоксіацетофосфатом в α-гліцерофосфаті за рахунок НАД-Н.

Α-гліцерофосфат, який утворився, акцептує протони й електрони від позамітохондріальної НАД-Н, вільно проникає в мітохондрії, де інша дегідрогеназа, подібна д цитоплазматичної, знову окисляє його в діоксіацетофосфат, з утворенням НАД-Н. Це і забезпечує перенесення електронів у ланцюзі окислення.

Таким чином, мітохондрії, сформовані в процесі тривалої еволюції в клітинному організмі, виконують ключову роль в її життєдіяльності, забезпечують енергетичну систему метаболізму.

У процесі взаємодії організму з екстремальними факторами навколишнього середовища (тривалий вплив на організм низьких температур) мітохондрії в клітинах життєвоважливих органів (повітроносні шляхи, міокард) зазнають велике функціональне навантаження і можуть не витримати його і піддаються передчасному Руйнуванню.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Цикл Кребса