Чим відрізняється валовий прибуток від чистого?

Економісти виділяють два різновиди прибутку підприємств – валову і чисту. У чому специфіка кожної з них? Чим відрізняється валовий прибуток від чистого?

Що являє собою валовий прибуток?
Під валовим прибутком прийнято розуміти величину різниці між доходами і витратами фірми, що виникає за фактом реалізації компанією всіх видів товарів і послуг, а також отримання доходів за рахунок позареалізаційних операцій. Слід зазначити, що в структуру витрат в даному випадку не включаються операційні витрати – ті, що пов’язані з оплатою оренди приміщень, ПММ, перерахуванням ліцензійних платежів. Всі вони можуть бути значними, тому сам по собі розмір валового прибутку не завжди відображає фактичну рентабельність бізнесу. Значення мають лише ті витрати, які відображають собівартість випуску товарів або надання послуг.

Разом з тим виходячи з розміру розглянутого показника визначається ефективність бізнес-моделі підприємства. Тобто якщо фірмі вдається скоротити витрати без погіршення якості товарів, що випускаються і послуг, що надаються, а також без зниження рівня соціальної підтримки співробітників, і зберегти при цьому обороти – валовий прибуток зросте, і це буде свідчити про ефективність управління бізнесом.

Відзначимо, що собівартість продукції може обчислюватися за різними принципами в окремих галузях. У торгівлі будуть застосовуватися одні критерії, у виробництві – інші.

Від чого залежить розмір валового прибутку? Економісти виділяють 2 групи факторів, що впливають на величину даного показника:

    Керовані; Некеровані.

До перших відносяться ті, на які власники і менеджери фірми здатні безпосередньо впливати. Від ефективності їх роботи залежить, якою буде інтенсивність впливу зазначених факторів на бізнес-процеси, а також яким виявиться розмір валового прибутку компанії.

До факторів, про які йде мова, можна віднести:

    Темпи отримання фірмою виручки – що визначається динамікою просування бренду на ринку, ефективністю стратегії продажів;
    якість і асортимент товарів; Ефективність модернізації виробництва – з метою збільшення обсягу випуску товарів; Зниження витрат на фабричних лініях; Ефективність управління кадрами на підприємстві.

До факторів другого типу (на які власники фірми і її менеджери вплинути, як правило, не можуть) слід віднести:

    Ємність ринку; Географічне розташування фірми (що впливає, зокрема, на доступність транспортних комунікацій, на енерговитрати – якщо для території, де знаходиться фірма, властивий теплий або, навпаки, холодний клімат); Зовнішньоекономічні, політичні чинники.

Що являє собою чистий прибуток?
Під чистим прибутком прийнято розуміти частину валового прибутку за вирахуванням податків та інших зобов’язань фірми перед бюджетом. Суму, яка відповідає даного показника, власник компанії може використовувати на свій розсуд – наприклад, направити на модернізацію виробництва. Але з неї ж він, швидше за все, буде платити зарплату співробітникам – і це передбачається зробити в першу чергу. Іноді за рахунок чистого прибутку здійснюється збільшення оборотних коштів фірми.

Величина даного показника залежить, перш за все, від валового прибутку. Крім того, на розмір чистого прибутку впливає:

    Режим оподаткування, в якому працює фірма; Структура штатного розкладу, а також політика залучення кадрів на аутсорсингу, за договорами підряду; Ефективність бухгалтерського і податкового обліку в компанії – якщо вона знаходиться на високому рівні, то фірма зможе уникнути переплат до бюджету, а також своєчасно користуватися відрахуваннями, гарантованими законом; Державна політика в частині регулювання податків і зборів.

Таким чином, на розмір чистого прибутку впливають як ті чинники, які відносяться до керованих, так і ті, на які не можуть вплинути власники і менеджери фірми.

Різниця між валовим і чистим прибутком
Головна відмінність валового прибутку від чистого в тому, що в структурі першої не враховуються податки і збори. В іншому розглядаються показники збігаються. На основі валового прибутку – за допомогою вирахування з неї сум податків і зборів – обчислюється чистий прибуток. Ті фактори, що впливають на величину першого показника, побічно визначають розмір другого. Який, в свою чергу, залежить від впливу ряду специфічних факторів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 2.50 out of 5)

Чим відрізняється валовий прибуток від чистого?