Чим відрізняється ставка дисконтування від капіталізації?

В економічній теорії є такі поняття, як ставка дисконтування і ставка капіталізації. У чому їх особливості? Чим відрізняється ставка дисконтування від капіталізації?

Що являє собою ставка дисконтування?
Під ставкою дисконтування прийнято розуміти показник, що відображає прибутковість інвестицій, очікувану інвестором з метою визначення перспективності вкладень в бізнес. Як правило, показник, про який йде мова, має значення на стадії прийняття інвестором рішення про укладення контракту з підприємством.

Ставка дисконтування може розглядатися інвестором поряд з іншими економічними показниками – такими як, наприклад, поточний рівень інфляції, а також рівень рентабельності вкладень в середньому по сегменту, в якому працює підприємство. При визначенні перспективності інвестицій мають значення інші найважливіші індикатори фінансового стану фірми – такі як величина власного капіталу компанії, рентабельність активів, оборотність коштів на підприємстві.

В ідеалі розглянутий показник повинен корелювати з потоком капіталу. Залежно від конкретного сегмента бізнесу оцінка ставки дисконтування може враховувати ставлення потоку капіталу до власних або проінвестувати засобів фірми. Наприклад, у сфері нерухомості найчастіше застосовується другий варіант.

Варто зазначити, що ставка дисконтування не є дільником або множником, використовуваним з метою обчислення вартості підприємства. Найчастіше вона задіюється для того, щоб розрахувати доходи майбутніх періодів в конкретний момент часу.

Розглянутий термін тісно пов’язаний з таким поняттям, як ставка капіталізації, а також дуже близьким до неї показником – коефіцієнтом капіталізації. Вивчимо їх специфіку докладніше.

Що являє собою ставка капіталізації?
Під ставкою капіталізації прийнято розуміти показник, який відображає фактичну кореляцію між річною виручкою інвестора і вартістю підприємства. У свою чергу, коефіцієнт капіталізації – це норма виручки, яка відображає кореляцію між доходом і вартістю фірми.

Ставка, про яку йде мова, обчислюється з урахуванням величини ставки дисконтування. Для того щоб її визначити, потрібно врахувати динаміку зростання або зниження виручки – як правило, середньорічну. Показники, що відповідають даній динаміці, віднімаються з величини ставки дисконтування.

Ця особливість обчислення ставки капіталізації визначає менше значення коефіцієнта капіталізації в порівнянні з величиною ставки дисконтування.

Можна відзначити, що даний показник фактично є дільником у формулі перетворення прибутку або капіталу в показник, що відображає вартість бізнесу за один і той же період часу.

Таким чином, обчислення ставки капіталізації передбачає обов’язкове визначення перед цим величини першого показника. Для цього можуть бути використані різні методики. У числі найпоширеніших:

    Оцінка активів, що належать до категорії капітальних; Кумулятивне побудова; Принцип, заснований на визначенні середньозваженої величини капіталу.

На практиці ставка капіталізації, як правило, застосовується в тих випадках, коли інвестор бажає оцінити ефективність власних вкладень. Отже, її величина впливає на перспективи продовження співпраці інвестора з фірмою.

Різниця між ставкою дисконтування і капіталізації
Головна відмінність ставки дисконтування від капіталізації в тому, що перший показник – нормативний. Він застосовується для визначення очікуваної величини потоків капіталу, що утворюються в процесі здійснення підприємницької діяльності. Другий – базується на ставці дисконтування, але відображає фактичні фінансові показники. Цим обумовлюється також різниця між розглянутими показниками, що відображає способи їх практичного використання у взаєминах між підприємством та інвестором.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Чим відрізняється ставка дисконтування від капіталізації?