Бізнес-план в управлінських рішеннях

Планування як найважливіша функція менеджменту

Планування являє собою невід’ємну передумову ефективного менеджменту організації.

Планування є складання плану майбутніх дій, визначення способів здійснення діяльності, їх змістовного і економічного наповнення.

Планування є необхідним для визначення послідовних кроків, що ведуть до досягнення поставленої мети.

Іншими словами функцію планування в організації можна назвати функцією передбачення. Планування є першим кроком не тільки на етапі створення організації, але і на будь-якому етапі її діяльності. Досвід країн з розвиненою ринковою економікою показує, що недооцінка планування може привести до критичних для компанії наслідків. Неувага до реалізації функції планування може стати причиною фінансових та інших втрат для компанії, і навіть привести до її неплатоспроможності та неможливості продовження діяльності.

Планування здійснюється на різних рівнях організаційної структури і в різних умовах, що визначає вид використовуваних планів і їх специфічні особливості.

Особливості планування в організації

Усередині організації планування здійснюється як на стратегічному, так і на операційному рівні, що дозволяє компаніям структурувати плани, розбиваючи їх на більш дрібні і вибудовуючи ієрархію. Деталізація планів дозволяє забезпечити їх найбільш ефективне виконання і виявити проблеми на ранній стадії.

Деталізація плану і загальна структура планування залежить від специфіки діяльності конкретної організації і рішення, прийнятого керуючими органами. Плани можуть розроблятися від Загальноорганізаційна рівня до конкретного співробітника. В процесі планування необхідно дотримуватися ієрархію планів – плани нижчого рівня повинні представляти собою складову частину стратегічних планів організації.

План для організації на будь-якому рівні є керівництвом до виконання. Планування може використовуватися як на етапі появи бізнес-ідеї для її обгрунтування і перспективності, так і в рамках реалізації будь-якого проекту на вже існуючому підприємстві. Планування слід здійснювати незалежно від того, наскільки великою є діяльності компанії. У процесі планування компанія отримує і аналізує інформацію, а результати цього аналізу допомагають в прийнятті управлінських рішень.

Під бізнес-планом часто розуміють виключно план становлення нового бізнесу або конкретного заходу. Досвід найбільших світових компаній показав, що таке сприйняття помилково. Бізнес-план є серйозним аналітичним інструментом, який дозволяє ефективно керувати компанією, регламентуючи її діяльність. Ефективність бізнес-плану як інструменту планування пояснюється тим, що, завдяки своїй структурі, він дозволяє враховувати в процесі планування вимоги ринку і умови ринкової діяльності компанії. Облік ринкових особливостей допомагає компанії більш ефективно досягати своєї мети.

Бізнес-план, який використовується для цілей поточного менеджменту і розвитку організації, називається управлінським бізнес-планом.

В рамках управлінського бізнес-плану об’єднуються елементи стратегічного і оперативного планування. Управлінський бізнес-план відображає не тільки стратегію компанії, але її календарні плани, цільові показники і тактику досягнення цілей. Управлінський бізнес-план може бути складений як на рівні організації в цілому, так і на рівні окремої бізнес-одиниці або підрозділу.

У порівнянні з інструментами стратегічного планування, управлінський бізнес-план містить більш конкретні вказівки до дії, задає алгоритм досягнення організаційних цілей і визначає місце кожного елемента бізнесу в процесі діяльності.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Бізнес-план в управлінських рішеннях