Артюр Рембо Голосівки, Моя циганерія. Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті Голосівки. Образ ліричного героя у вірші Моя циганерія – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

Мета – формувати компетентності: Предметні (знання особливостей поетики, специфіки символів у творах французького символіста А. Рембо; розуміння духовного світу поета; навички психологічного й художнього аналізу поетичних творів; почуття прекрасного; естетичний смак); Ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативну: навички роботи в парі й у колективі; інформаційну: навички роботи з підручником та вміння критично оцінювати теоретичний матеріал; загальнокультурну: прагнення літературної освіченості; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети А. Рембо, видання його творів, ілюстрації до них, репродукції картин (І. К. Айвазовського “Бурхливе море”, Рембрандта “Повернення блудного сина”), роздавальний матеріал.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІI. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Евристична бесіда

· Що таке Символізм?

· Схарактеризуйте особливості символізму Ш. Бодлера й П. Верлена.

· Що таке Імпресіонізм?

· Що таке Сугестивність? (Сугестивність – 1) здатність сприймати психічний уплив з боку іншої особи або групи осіб, ступінь сприйнятливості до впливу; 2) властивість тексту нести, окрім конкретної інформації, ще й таку, яка сприймається на рівні підтексту або інтуїції.)

· Назвіть відомі вам збірки творів П. Верлена.

· Якими є головні мотиви його поезії?

· Розкрийте особливості верленівської поетики.

· Наведіть приклади використання символів у поезіях Верлена.

2. Інтерактивний прийом “Гронування”. Практична робота (за варіантами)

· Складіть грона за творчістю П. Верлена: I варіант – ознаки поезії митця, II варіант – провідні мотиви лірики поета.

Очікуваний результат

I варіант

Артюр Рембо Голосівки, Моя циганерія. Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті Голосівки. Образ ліричного героя у вірші Моя циганерія   ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

IІ варіант

Артюр Рембо Голосівки, Моя циганерія. Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті Голосівки. Образ ліричного героя у вірші Моя циганерія   ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

– Скільки молодих геніїв вирвала з літератури смерть! Лише по 37 років відпустила доля таким неперевершеним майстрам літературного слова, як Джордж Байрон, Олександр Пушкін, Артюр Рембо. Проте, порівняно з Байроном і Пушкіним, можна говорити про творчий феномен Артюра Рембо, за влучним визначенням Верлена – “ангела й демона” водночас, адже Рембо віддав мистецтву лише три роки свого життя (з 17 до 20). Він був надзвичайно обдарованим поетом, свавільним і агресивним, людиною здібною, але неврівноваженою; усе його життя – це шалена авантюра як у творчості, так і в особистому житті. (Учитель демонструє портрети А. Рембо.)

2. Робота з підручником (запис до зошитів)

· За статтею підручника складіть конспект “Етапи творчості А. Рембо”, розкрийте еволюцію поезій поета

Очікуваний результат

Опорний конспект “Етапи творчості А. Рембо”

– I період (до 1871 р.) – уплив авторитетів, захоплення ідеями Комуни. Поезія, на думку поета, має стати пророчицею і ясновидицею, а поет – Прометеєм.

– II період (початок 1871 р. – початок 1872 р.) – поезія набуває трагічного звучання. У цей період з’‎являються вірш “П’‎яний корабель” та сонет “Голосівки”.

– III період (1872-1873) – народження незвичайної форми віршів. Розрив з П. Верленом, самотність.

3. Слово вчителя

– Артюр Рембо за своє коротке життя здійснив революцію в поезії. Бунтівник за натурою, він рішуче відмовляється від усіх форм цивілізації – релігії, моралі, держави, оголосивши їх утіленням буржуазності. Він прагне радикального оновлення не тільки поетичної, а й звичайної людської свідомості. Як і Верлен, Рембо намагається створити принципово нову універсальну мову, за допомогою якої сподівається вивільнити людський дух. Однак наріжним каменем цього світовідчуття є яснобачення – рішуча і послідовна перебудова свідомості, звільнення її від традиційної логіки, від тягаря повсякденності. Рембо приніс у поезію нову, несподівану образність, надзвичайно сміливі метафори і словосполучення, одним із перших у сучасній французькій поезії почав писати верлібром.

4. Аналіз тексту літературного твору (робота в малих групах)

· У двох групах проаналізуйте поезії А. Рембо: 1-ша група – “Моя циганерія”, 2-га – “Голосівки”.

Матеріал для опрацювання у групах

Картка для 1-ї групи

Картка для 2-ї групи

1. Прочитайте вірш “Моя циганерія”.

2. Чому поезія має таку назву?

3. На які особливості краєвиду звертає увагу ліричний герой? Який настрій вони створюють?

4. Із ким ліричний герой порівнює Природу? Яку роль вона відіграє у духовних пошуках?

5. Які асоціації виникли у вас під час аналізу цього твору?

1. Прочитайте сонет “Голосівки”.

2. Чому, на вашу думку, саме з кольорами асоціюються у поета голосні звуки?

3. Які асоціації навели б ви?

4. Чому “Голосівки” називають панорамою Всесвіту?

5. Створіть каталог літер, які є символічними для нашого класу, особисто для кожного учня.

5. Перевірка роботи груп

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

· Назвіть особливості ранніх поезій А. Рембо.

· Якими є основні мотиви зрілих поезій митця?

· Схарактеризуйте ліричного героя цих творів.

· У чому полягає новаторство Рембо-символіста?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Завершальне слово вчителя

– Загадку поезії Рембо й досі не розгадано. Таємничим є не тільки його відхід від мистецтва, а й те, що за короткий період творчості він став цілою епохою в літературі. Деякі сучасні дослідники вважають, що поет наблизився у своїх експериментах зі словом до крайньої межі, за якою побачив лише порожнечу. Він намагався писати, але вже не міг віднайти сенс поетичної творчості. Можливо, саме ви в майбутньому розгадаєте загадку творчості й життя Артюра Рембо.

2. Інтерактивна вправа “Мікрофон”

· Продовжте речення: “Найбільше мене сьогодні вразило…”.

VІI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготуватися до контрольної роботи за темою “Перехід до модернізму взаємодія символізму й імпресіонізму в ліриці”

Творче: скласти асоціативний ланцюжок “Я” за принципом “Голосівок” Рембо.

Для охочих: проілюструвати вірш “Голосівки”.

ДОДАТОК ДО УРОКУ

Методичний коментар (на допомогу вчителеві)

У сонеті “Голосівки” А. Рембо пропонує новий принцип формування образу, що будується на вільній асоціації між звуком і кольором, зорових враженнях. Як і більшість віршів митця, “Голосівки” мають безліч трактувань. Наприклад, одне з них пропонує розглядати вірш як символічну картину людського буття: від темряви (чорний колір А) до світла (білий колір Е) через бурхливі пристрасті (червоний колір І) до мудрості (зелений колір У) і пізнання таємниці Всесвіту (синій колір О). Важливу роль у “Голосівках” відіграє принцип контрастності: чорне – біле, смерть – життя, потворне – прекрасне, швидкоплинне – випадкове. Рембо використовує форму сонета, який традиційно містить тезу, антитезу та їхній синтез, тобто в самій його будові закладена суперечність; і це дозволяє вважати “Голосівки” зразком символістського пошуку відповідностей між різними началами життя, взірцем панорамної картини Всесвіту. Інше трактування співзвучне фразеологізму “від альфи до омеги” (від початку до кінця).

У вірші “Моя циганерія” А. Рембо змалював поетичний спосіб свого життя. Сміливий і безвідповідальний юнак, геній і “фертик”, якому “по коліно море”, із дірками в кишенях (тобто без грошей), а в голові “лиш рими”, мандрує без мети. Голод і холод його не бентежать, у нього є найвище для поета щастя – хмеліти від “вересневого вечора” і “капарити вірші, згорнувшись у калачик”. Його найбільша любов – Муза, якої він і раб, і володар.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Артюр Рембо Голосівки, Моя циганерія. Художнє новаторство А. Рембо. Поєднання рис імпресіонізму й символізму в сонеті Голосівки. Образ ліричного героя у вірші Моя циганерія – ПЕРЕХІД ДО МОДЕРНІЗМУ. ВЗАЄМОДІЯ СИМВОЛІЗМУ Й ІМПРЕСІОНІЗМУ В ЛІРИЦІ