Аналіз активів (майна)

Активи підприємства, визначення поняття

Активи підприємства – це різні ресурси, що мають економічну цінність, які належать підприємству і використовуються ним у процесі господарської діяльності.

Аналіз майнових активів підприємства – це процес вивчення кінцевих показників формування ресурсів і їх використання в ході виробничої діяльності.

Всі активи підприємства прийнято ділити на оборотні і необоротні. До оборотних активів належать усі витрати підприємства, оборотні кошти, запаси, дебіторська заборгованість, готова продукція, грошові кошти та витрати майбутніх періодів. Необоротні активи підприємства включають в себе основні фонди, короткострокові інвестиції і нематеріальні активи.

Види аналізу активів

Існує кілька видів аналізу майнових активів підприємства:

Залежно від організаційної форми виконання:

  Зовнішній аналіз; Внутрішній аналіз.

Залежно від обсягу проведеного дослідження:

  Тематичний аналіз; Повний аналіз.

Залежно від об’єкта аналізу:

  По підприємству; По структурному підрозділу; По окремо взятій операції.

Залежно від періоду проведення аналізу:

  Попередній аналіз; Поточний аналіз; Подальший аналіз.

Системи аналізу активів

Для вирішення поставлених завдань аналізу активів використовується цілий ряд методів, які дають можливість отримати кількісну оцінку окремо взятих аспектів господарської діяльності підприємства. Залежно від використовуваного методу розрізняють системи аналізу майнових активів підприємства:

  1. Горизонтальний аналіз. 2. Вертикальний аналіз. 3. Порівняльний аналіз. 4. Аналіз фінансових коефіцієнтів.

Горизонтальний аналіз активів включає:

  Порівняння показників звітного періоду з показниками попереднього періоду; Порівняння показників звітного періоду з показниками такого ж періоду минулого року; Порівняння показників звітного періоду з декількома попередніми.

Під вертикальним аналізом мається на увазі структурний аналіз всіх без винятку активів підприємства, його капіталу, а також фінансових потоків.

Порівняльний аналіз активів підприємства включає в себе:

  Порівняння звітних показників з середньогалузевими коефіцієнтами; Порівняння звітних показників з показниками конкурентних організацій; Порівняння показників по структурних підрозділах підприємства; Порівняння планових і звітних показників.

В ході проведення аналізу фінансових коефіцієнтів виконується аналіз рентабельності активів підприємства, аналіз платоспроможності та фінансової стійкості підприємства, а також аналіз оборотності активів.

Користь аналізу активів підприємства

Проведення аналізу активів підприємства дає можливість визначити раціональність використання майна, тому що саме від цього залежить результат виробничої та фінансової діяльності, а також фінансовий стан підприємства в цілому. Наприклад, якщо через відсутність сировини виробничі потужності використовуються не повністю, то це неодмінно позначиться на фінансовому становищі підприємства. Це стосується і збільшення виробничих запасів, які не можуть швидко перероблятися на існуючих потужностях. А, наприклад, якщо підприємство не допускає великий дебіторської заборгованості і раціонально використовує свої ресурси, то це позитивно позначається на його фінансовому стані.

Отже, аналіз активів підприємства спрямований на визначення показників, які дають найбільш повну і точну картину його фінансового стану. Проведення такого аналізу дозволяє знайти додаткові джерела підвищення рентабельності використовуваних підприємством активів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Аналіз активів (майна)