Активи банку: визначення

Що таке активи банку

Банківські активи – це відображення в балансі розміщених коштів у вигляді залишку на певний момент часу. Під активами розуміють:

    1. Грошові кошти в касі і на рахунках в Нацбанку. 2. Кошти, розміщені в інших кредитних організаціях у вигляді депозитів. 3. Вкладення в паї, акції та інші цінні папери. 4. Видані кредити. 5. Основні засоби та нематеріальні активи. 6. Інші активи, наприклад, авансовані вкладення в будівництво, кошти в розрахунках самого банку, його власні резерви і т. д.

Сума всіх активів банку повинна бути дорівнює сумарній вартості всіх його пасивів, включаючи капітал банку та залучені кошти інших осіб (зобов’язання).

Особливості активів

Можна виділити наступні особливості для розуміння сутності активів, а саме:

    1) Чи відображає запаси і залишки балансу, але не потоку грошових коштів; 2) Чи є результатом активних операцій, отже, активи – похідні. Вони лише фіксують стан динамічної активної операції на якийсь момент часу; 3) Чи є результатом трансформації пасивів в активи;

Результативність активів виражається:

    1) У досягненні цілей акціонерів і вкладників – отримання ними оптимальних доходів; 2) В досягненні кінцевих і проміжних цілей банку як суб’єкта господарювання – підтримання ліквідності банку та забезпечення його прибутковості; 3) У забезпеченні необхідного рівня оплати праці співробітників банку, у відповідності з трудовими затратами і якістю їх роботи.

Класифікація активів

Відповідно до міжнародних стандартів, можна виділити наступні категорії активів:

Стандартні

Якщо здатність позичальника обслуговувати свої борги не викликає ніяких сумнівів. Тобто, коли є забезпечення, а зобов’язання виконуються на належному рівні.

Спостережувані

Активи з потенційними слабкостями, які можуть поставити під платоспроможність позичальника ризику і погіршити якість активу в цілому, якщо ситуацію не проконтролювати і не виправити.

Нижче стандарту

Активи з явно вираженими недоліками, які ускладнюють обслуговування боргу. Наприклад, якщо спостерігається брак первинних фінансових джерел для погашення кредиту. В такому випадку слід знайти можливість для використання вторинних джерел погашення: заставу, продаж основних засобів, рефінансування або вишукування додаткових ресурсів. Активи нижче стандарту зазвичай представляють собою аванси позичальникам.

Сумнівні

Коли існує ймовірність збитків, але певні фактори можуть поліпшити становище.

Збиткові

Це активи, які мають настільки низьку ліквідаційну вартість, що подальше їх зміст на балансі невиправдано. З практичної точки зору бажано його списати.

Класифікація активів за рівнем ліквідності

З точки зору ліквідності – швидкості перетворення в готівку, в банківській практиці розрізняють:

Високоліквідні активи, які знаходяться безпосередньо в грошовій формі: касова готівка, залишки коштів банків на кореспондентських рахунках. І ті резерви, які можна легко перетворити на грошову форму, наприклад, легко реалізовані державні цінні папери;

Среднеліквідние активи – переводяться в гроші з невеликим ризиком втрат і з невеликою затримкою. Наприклад, короткострокові позики, а також цінні папери на вторинному ринку;

Важкореалізовані активи: довгострокові кредити, цінні папери без розвиненого вторинного ринку, пайова участь в капіталі;

Низьколіквідні активи – вкладення в основні фонди банку, або безнадійні активи – у яких ймовірність перетворення в готівку досить незначна, або нульова.

Вибір методу управління активами залежить від конкретних умов, в яких працює банк, цілей, які він ставить перед собою, існуючих законів і, звичайно, компетенції керівництва банку. Але при використанні будь-якого методу управління активами, банки повинні постійно контролювати стан своїх пасивів.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Активи банку: визначення